Hankkeen toteutusaika 1.10.2018 – 31.5.2019.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston (Lahti) opettajat ja henkilökunta.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset 

Hankkeessa kehitetään opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista hyödyntäen erilaisia koulutusmalleja. Digipedagogiikan kehittämiseen sisältyy Vapaan sivistystyön digitutortoiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

Hankeen avulla oppilaitoksissa jalkautetaan Peda.net – oppimisympäristön käyttöä opetus- ja muun henkilökunnan keskuudessa. Hankkeen avulla mahdollistuu uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opetuksen eriyttäminen erilaisten opiskelijoiden keskuudessa. Hanketyöskentelyn aikana syntyviä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä sovelletaan myös mmuiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Hanke tukee hankkeeseen osallistuvien opistojen verkottumista sekä oppilaitoksissa vallitsevien hyvien käytäntöjen edistämistä sekä materiaalipankin syntymistä. Hanke tukee mobiilioppimista, sen avulla voidaan tuottaa opiskelijoille sähköistä oppimateriaalia, jota opiskelijat voivat hyödyntää erilaisilla päätelaitteilla ml. mobiililaitteilla.  

Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti ikääntyvien opiskelijoiden opiskelua kehittämällä heille soveltuvia oppimisympäristöjä Peda.net –oppimisympäristöön hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa. 

Hankerahoituksen turvin järjestetään 2-koulutus/seminaaripäivää, joita voi seurata verkossa esim. AC-yhteyden avulla tai muilla streamausympäristöillä. Koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille. Seminaaripäivien teemana ovat Peda.net –oppimisympäristön syventävä käyttö ja oppimateriaalin tuottaminen sähköiseen oppimisympäristöön. Hankkeeseen liittyy oppilaitoksissa tehtävä työpajatyöskentelyä, joissa tuotetaan aiheeseen ja tavoitteeseen sopivaa materiaalia. 

Hankkeen toteutustapa ja hankkeen toimenpiteet 

Hankerahoituksen turvin oppilaitoksissa järjestetään 2 yhteistä seminaaripäivää työvuodessa. Niissä tavataan, esitellään hankkeen aikana tehtyjä ratkaisuja saavutuksia. Syksyllä ensimmäisessä seminaarissa aloitus- ja tavoiteasettelu yhdessä, joulunaikaan väliraportointi ja keväällä työvuoden tuotosten/tulosten raportointi. 

Hankkeen aikana syntyy toimiva käytäntö oppilaitosten sisäisen digitutor-toiminnan käynnistämiseen ja sen käytännön toimintaan ja nk. hiljaisen tiedon siirtymiseen henkilökunnan kesken ja erityisesti uusille työntekijöille. 

Päivitetty 23.1.2019

Sivun alkuun