Kouvolan kansalaisopisto kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

Hanketyö kehittää niin opiston toimintaa kuin henkilöstön osaamista. Tällä sivulla esitellään aktiivisia hankkeita. Päättyneiden hankkeiden tietoja ja tuotoksia löydät sivulta Päättyneet hankkeet.

Vapaan sivistystyön digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston (Lahti) opettajat ja henkilökunta. 

Yhteishanke Kouvolan kansalaisopisto & Wellamo – opisto, Lahti
Hankkeen toteutusaika 1.10.2018 – 31.5.2019.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset 

Hankkeessa kehitetään opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista hyödyntäen erilaisia koulutusmalleja. Digipedagogiikan kehittämiseen sisältyy Vapaan sivistystyön digitutortoiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

Hankeen avulla oppilaitoksissa jalkautetaan Peda.net – oppimisympäristön käyttöä opetus- ja muun henkilökunnan keskuudessa. Hankkeen avulla mahdollistuu uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opetuksen eriyttäminen erilaisten opiskelijoiden keskuudessa. Hanketyöskentelyn aikana syntyviä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä sovelletaan myös mmuiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Hanke tukee hankkeeseen osallistuvien opistojen verkottumista sekä oppilaitoksissa vallitsevien hyvien käytäntöjen edistämistä sekä materiaalipankin syntymistä. Hanke tukee mobiilioppimista, sen avulla voidaan tuottaa opiskelijoille sähköistä oppimateriaalia, jota opiskelijat voivat hyödyntää erilaisilla päätelaitteilla ml. mobiililaitteilla.  

Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti ikääntyvien opiskelijoiden opiskelua kehittämällä heille soveltuvia oppimisympäristöjä Peda.net –oppimisympäristöön hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa. 

Hankerahoituksen turvin järjestetään 2-koulutus/seminaaripäivää, joita voi seurata verkossa esim. AC-yhteyden avulla tai muilla streamausympäristöillä. Koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille. Seminaaripäivien teemana ovat Peda.net –oppimisympäristön syventävä käyttö ja oppimateriaalin tuottaminen sähköiseen oppimisympäristöön. Hankkeeseen liittyy oppilaitoksissa tehtävä työpajatyöskentelyä, joissa tuotetaan aiheeseen ja tavoitteeseen sopivaa materiaalia. 

Lake 8

Kansalaisopiston laatu- ja kehittämishankkeiden sarja jatkuu. Vuosien 2018 – 2019 aikana toteutettavan hankkeen tavoitteena on opiston opettajiston pedagogisen ammattitaidon kehittäminen sekä tasalaatuisen ja yhtenäisen opetuksen mahdollistaminen. Hankkeella pyritään luomaan opettajan työtä helpottavia ja tukevia työkaluja. Kokonaisuuteen kuuluu erilaisia koulutuspäiviä.

Keskeisenä pyrkimyksenä on opettajiston yhteinen ymmärrys opetuksen käytännöistä ja laadusta sekä sitä kautta tasalaatuisen opetuksen tarjoaminen opiskelijoille. Hankkeen päätavoitteena on laatia kullekin ainealueelle runkosuunnitelma, joka ohjaa opettajan käytännön työn ja kurssien suunnittelua. Runkosuunnitelma voidaan mieltää opettajan käsikirjaksi.

Runkosuunnitelman laatimista tukevat erilaiset työpajat ja seminaari syksyn 2018 sekä kevään 2019 aikana. Tarkoituksena on yhdessä pohtia koko toimintaa ohjaavien säädösten merkitystä, opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tuomia muutoksia sekä arviointikäytäntöjä. Tällä yhteisellä toiminnalla luomme yhteistä käsitystä opetuksesta ja sen laadusta.

UMAKO-koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon kurssi

UMAKO on uusi valtakunnallinen konsepti vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksessa. Kouvolan kansalaisopistossa seuraamme opiston maahanmuuttajille tarkoitettua vuoden 2018 opetussuunnitelmaa.
Tämän kurssin tavoitteena on arkielämään liittyvien ilmaisujen harjoittelua. Opiskelija harjoittelee oikein ääntämistä, sanomaan lukuja, sanoja sekä fraaseja eri tilanteisiin sekä lukujen ja sanojen kirjoittamista.

KymiExact

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda luoda osaamispääoman kasvattamisen toimintamalli ja –mekanismit sekä yksilöllisten että yritys- ja teollisuusalalähtöisten täsmäosaamispolkujen rakentamiseen. Tutkimus- ja innovaatio -kärkialojen osaamista tukeva toimintamalli toteutetaan alueen aikuiskoulutustoimijoiden, yritysten sekä työviranomaisten kanssa.
Muita tavoitteita: hankkeen päätyttyä Kymenlaakson alueella toimii KYMIEXACT -osaamispolkumentoriverkosto, joka osaa ohjata niin yksilöitä kuin työnantajiakin KYMIEXACT -toimintamallin hyödyntämisessä osaamisen täsmäosaamisen kehittämistyössä. Verkoston toiminta on organisoitunutta ja sillä on alueellinen koordinaattori Kymenlaaksossa.
KYMIEXACT -verkostolla on olemassa valmennusohjelma ja -materiaalit täsmäosaamispolkumentorien valmentamiseksi.

Päivitetty 28.1.2020